پروژه ارشی

آدرس: نارمک – خیابان شیرمرد – خیابان ارشی – پلاک ۱۰ و ۱۲

پروژه بزرگیان

آدرس: نارمک – خیابان گلستان – خیابان بزرگیان – کوچه میرزائی – پلاک ۴

پروژه بیات

آدرس: نارمک – خیابان گلستان – کوچه یاس – نبش کوچه بیات – پلاک ۴

پروژه تقی پور

آدرس: نارمک – خ ۴۶ متری غربی – خ گلدار – ک تقی پور – پلاک ۱۰ و ۱۲

پروژه چمن ۱

آدرس: نارمک – خیابان مدائن – خیابان گلستانی – پلاک ۲۸

پروژه چمن ۲

آدرس: نارمک – خیابان مدائن – خیابان گلستانی – نبش وزودی میدان ۴۲ – پلام ۱ و ۶۳

پروژه خ ۵۲

آدرس: نارمک – خ ۵۲- خ حاجی عبادی

پروژه دردشت ثابتی

آدرس: نارمک – خ دردشت – ک ثابتی – پلاک ۳۲

پروژه دمیرچی

آدرس: نارمک – خ دمیرچی

پروژه دیبا

آدرس: نارمک – خ مدائن – خ درودی – پلاک ۲۸ و ۳۰

پروژه دین محمدی

آدرس: نارمک – خ ۴۶ متری غربی – خ دین محمدی – پلاک ۱۰۱ و ۱۰۳

پروژه عراقی

آدرس: نارمک – خ عراقی

پروژه قانع عبادی

آدرس: نارمک – خ قانع عبادی – پلاک ۱۵

پروژه میدان ۱۷

آدرس: نارمک – خ مدائن – میدان ۱۷ – کوچه باقر پور

پروژه میدان ۱۹

آدرس: نارمک – خ مدائن – کوچه آقایی – میدان ۱۹ – پلاک ۴ و ۶

پروژه قانع عبادی

آدرس: نارمک – خ قانع عبادی – پلاک ۱۵

پروژه میدان ۱۷

آدرس: نارمک – خ مدائن – میدان ۱۷ – کوچه باقر پور

پروژه میدان ۱۹

آدرس: نارمک – خ مدائن – کوچه آقایی – میدان ۱۹ – پلاک ۴ و ۶

پروژه میدان ۳۱ قدیمی

آدرس: نارمک – خ مدائن – خیابان سیاح – میدان ۳۱ – پلاک ۳۲

پروژه میدان ۳۳

آدرس: نارمک – خ جانبازان شرقی – میدان ۳۳ – بن بست شرقی – پلاک ۸

پروژه میدان ۷۵

آدرس: نارمک – خ جانبازان غربی – خسابان مهرانپور – میدان ۷۵ – بن بست مقدس زاده – پلاک ۸